دلالت ستارگان بر گدازنده و گوهر

زحل-سرب

مشتری-ارزیر و قلع و روی و برنج والماس و هرپیرایه که مردان را بود.

مریخ-آهن و مس

آفتاب-انواع یاقوت و بیجاده و سنگ های قیمتی و کمرهای باحیلت.

زهره-مروارید و زبرجد و جزع و پیرایه زنان به گوهر گرفته و فرش ها و جامهای زروسیم و مس وارزیر و آهنی.

عطارد-فیروزه و برنج و آنچ بروی کتابت کنند . یا شمار کرده چون دینار و درم و پشیز ومرجان و بسد.

قمر-مروارید و بلور و مهره های سیم و زر و درم و دست افرنج ها و انگشتریها و جامه ها

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

/ 0 نظر / 4 بازدید