سنگى که باعث افزایش عشق و محبت باشد، وجود دارد؟
- کوارتز در رنگهاى سفید شیشه اى - سفید با رگه هاى تورمالین سیاه- آبى- صورتى- دودى- قرمز یافت مى شوند. کوارتز آبى براى افسردگى و کوارتز دودى رفع نگرانى کرده و دید صاحبش را نسبت به زندگى مثبت مى کند. این سنگ براى چاکراى طحال است و مخصوص متولدین دى است.
براى پانکراس - شکم - کلیه و اندامهاى جنسى زن و مرد مفید است. کوارتز قرمز مخصوص چاکراى شبکه خورشیدى و متعلق به متولدین خرداد و مرداد است. نیروى ایمنى بدن را تقویت و براى ناراحتى ریوى مفید است. کوارتز شیرى از شفافى به تیرگى مى رود.
خستگى را از بین مى برد باعث توازن و هماهنگى در زندگى مى شود، عشق را زیاد و عوامل منفى را مى زداید، تقویت کننده و محرک دستگاه گوارش- سیستم عصبى- غدد و ریه ها و همچنین بافت هاى چربى مى باشد. کوارتز شیرى با قشرى از تور مالین نیروى تازه اى پس از شرایط سخت و ناهنجار به انسان مى دهد.
کسانى که با دوست یا همسر خود مشکلى دارند این سنگ را همراه داشته باشند این سنگ براى قلب وجریان خون مفید و غدد هورمونى زنان و همچنین مردان را تنظیم مى کند و به درمان ناراحتى هاى استخوانى- زخم ها کمک مى کند.
غم دورى از وطن را از بین مى برد این سنگ براى هنر پیشگان بسیار مناسب است و افسردگى و ناراحتى هاى روحى را التیام مى دهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید