دلالت برج ها بر رنگ ها

برج-ایرانیان-هندوان

حمل-سپید سرخی خورده-سپید که به سرخی زند

ثور-سپید گندم گون بی روشنایی-سپید گندم گون

جوزا-زرد سبزی خورده-سبز پسته گون

سرطان-دود گون سیاهی او نه تمام -سرخی که به سیاهی زند

اسد-سرخ سپید خورده -سپید که به تیرگی گراید

سنبله-زردی که به سپیدی زند-رنگارنگ

میزان-سپید که به سیاهی زند-سیاه

عقرب-سرخی که به سیاهی زند-زرفام

قوس-گرایش به سرخی-رنگ پوست نخل خرما

جدی-آمیخته لون چون طاووس-سپید و سیاه با هم

دلو-زرد آسمان گون و لون های بسیار-سرخی که به زردی زند

حوت-سپید-تیره به رنگ خاک

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

/ 0 نظر / 3 بازدید