گیاهخواری در ملل و ادیان:

در بیشتر ملل و ادیان قانونهای خاصی در مورد استعمال گیاهخواری و تأثیرات مفید آن بر بدن انسان بیان شده است که به ذکر پاره ای از آنان می پردازیم.

هندوهای برهمایی یا بودایی: اینان به طور کلی از خوراک حیوانی پرهیز می کنند چون که مذهب آنان قدغن اکید نموده

مصریان باستان: از گوشت احتراز نموده اند چون که حیوانات را مقدس می دانسته و فیثاغورث که محرم طریقت آنان بوده این عقیده را در یونان رواج داد.

نژاد آرین: این نژاد در ابتدا از خوردن گوشت پرهیز می کرده و در قوانین مانو(ماناوادها رماساسترا) که یکی از کتب کهنه هندی ها است نوشته: کسی که پیروی قوانین را نموده و مانند دیو تشنه به خون گوشت استعمال نکند، در این دنیا به نیک سیرتی کامل رسیده و از شکنجه ناخوشی ها ایمنی خواهد بود.

مردمان ژاپن، چین: اینان نیز چونکه اکثراً پیرو بودا می باشند و نخستین قانون بودا می گوید «مکشید، با محبت باشید و سیر دایره تکامل جانوران را خراب مکنید» لذا اکثر مردمان این کشورها گیاهخوارند.

مکزیک: چاپارهای بومی مکزیک که هر روز چندین فرسنگ راه می روند و خیلی نیرومند می باشند تنها دانه ذرت می خورند.

روسیه: روستائیان روسی فقط با نان سیاه، شیر و سبزی زندگانی می نمایند، خیلی پرزور و تنومند هستند.

شیلی و پرو: گارسیلازد در تاریخ انکاها نقل می کند که بومیان شیلی و پرو گیاه خوار بوده اند… مردمان آن خیلی زیبا و خوش اندام بوده اخلاق خوب و عادات آرام و مهربان داشتند.

راهبان مسیحی: پانزاپیست ها تمام روز کارهای شاقه و زراعت می نمایند و خوراک آنان منجر به نباتات است و حتی مواد حیوانی را هم نمی خورند.

ایران: بسیاری از طوایف بادیه نشین فقط از گیاه و نان و شیر چارپایان زندگانی می کنند و تمام روز را زحمت می کشند در دشتستان فارس قبیله های مسکن دارند که خوراک آن ها منحصر به خرما و آرد نخودچی است و خیلی قوی و چالاک می باشند.

نیکلا خائیکف: راجع به خوراک تاجیک های افغانستان می گوید؛ اما پایه خوراک مردم روی پرورش درخت توت قرار گرفته که غرس آن خیلی وسیع می باشد. توت را جلو خورشید خشک کرده آرد مینمایند و از آن نان درست می کنند.

قبایل عرب: بسیاری از قبایل عرب تنها از خرما و شیر شتر و نان زیست کرده و در تمام عمر گوشت به لب آنان نمی رسد ولی در نیرومندی و چالاکی و زرنگی و استقامت در جلو هوای سوزان و بردباری ضرب المثل شده اند.


/ 0 نظر / 8 بازدید