سبکهای مختلف ماساژدرمانی کدامند؟
امروزه بالغ بر 80نوع مختلف ماساژ و کار بر روی بدن وجود دارد .اینتکنیک ها به پنج گروه تقسیم می شوند:

- ماساژ سنتی اروپایی: شامل متدهایی براساس فیزیولوژی و آناتومی طب غرب ی. پنج تکنیک دست ورزی بافت های نرم بدن در آنمورد استفاده قرار می گیرند .
- ماساژ معاصر غربی: این روش نیز بر پایه روشهایمدرن آناتومیک شامل تکنیکهای دست ورزی فراتر از چارچوب ماساژ سوئدی بنا شده استوشامل ماساژ عصبی، ماساژ ورزشی و میوتراپی می باشد.
- ماساز در روشهای اصلاححرکت و ساختار: این تکنیکها بر ساختار و حرکت بدن تأکید دارند .این روشها بدن را باکمک وزن و با دست ورزی بر روی بافتهای نرم و یا اصلاح الگوهای غلط حرکتی ،سازماندهی و کامل می کنند. نمونه های آن عبارتند از: هلر ورک، رولفینگ، فلدن کرایسو تکنیک الکساندر.
- ماساژ شرقی: تکنیکهای ماساژ شرقی بر اساس اصول طب سنتی چینبنا شده و انرژی حیاتی را که معتقدند در کانال های غیر قابل رؤیت در بدن جریان داردتجدید می کنند .این متد ها شامل طب فشاری و شیاتسو می باشند.
- متدهای انرژی- پایه: این متدها که در طب سنتی چین یافت نمی شوند، منجر به اثر بر روی حوزه انرژیکه درون و اطراف بدن را احاطه کرده ،می شوند .این کار هم با فشار و دست ورزی بر رویجسم وهم از طریق عبور دست از میان یا درون حوزه انرژی بدن صورت می گیرد. نمونه هایروش های انرژی عبارتند از: درمان قطبی، لمس شفابخش و ریکی.

بسیاری ازماساژدرمانگر ها ترکیبی از روش های فو ق را بر اساس وضعیت بیمار اعمال میکنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید