فیروزه نیشابورى و طلسم خوشبختى
دامنه و گستره تاثیرات سنگ ها بسیار بیش از این هاست. تقریباً تمام سنگ هاى آتشفشانى و کریستالى در ایران یافت مى شوند. منشاء ظهور برخى از آنها هم منحصراً در ایران است. مثل فیروزه نیشابورى که از نظر رنگ و قطر سنگ در دنیا بى نظیر است. به فیروزه نیشابورى که سطح صاف و بدون رگه اى دارد «عجم» مى گویند در حالى که فیروزه رگه دار سایر نقاط را به نام «شجر» مى شناسند.
 به غیر از فیروزه، کهربا هم در شمال ایران تولید مى شود. در ایران معمولاً رسم نیست مردها به خود جواهر بیاویزند اما «پیروز» از سفارشى از مشهد یاد مى کند که مردى از او سنگ «توپاز آبى» خواسته بود. آن هم براى اینکه این سنگ، جوان کننده روح است و نیروى حیات را افزایش مى دهد. یوگى ها هم بیشتر کوارتز سفارش مى دهند چون دنبال آرامش و تمرکز هستند. اوپال هم که از خانواده عقیق است، سنگى متعلق به کشور استرالیاست و بر اساس مفاد طالع بینى ها به ماه مهر تعلق دارد. این سنگ فشار خون را افزایش مى دهد و افسردگى را از بین مى برد به همین دلیل به «طلسم خوشبختى» معروف است و طرفداران فراوانى دارد. شما چه نوع سنگى به کارتان مى آید.

/ 0 نظر / 8 بازدید