اگر هنرمند هستید «زمرد» مى تواند در افزایش ادراکات شهودى شما موثر باشد و نبوغ هنریتان را افزایش دهد.
اگر خلبان یا مهماندار هواپیما هستید و یا به هر علتى مدام در سفرهاى هوایى هستند «فیروزه» که به سنگ حامى هم معروف است مى تواند به شما احساس امنیتى بیشتر از شرکت هاى بیمه معتبر اعطا کند
 و حتى اگر به هر جور اعتیادى مبتلا شده اید، سنگ «اونیکس» بیش از سایر درمان هاى ضداعتیاد به یاریتان مى آید. باور کنید سنگ درمانى براى هر مشکلى چاره اى دارد. تا آنجا که این باور وجود دارد به گردن آویختن یاقوت قرمز، پیوندهاى زناشویى را محکمتر مى کند.

علم گمشده
«علم گمشده» نامى است که سنگ درمانگران و گوهرشناسان بر علم ریشه شناسى، طبقه بندى و خواص درمانى سنگ ها گذاشته اند.
سنگ درمانى که مدتى است در اروپا، آمریکا و خاورمیانه دوباره متداول شده است ریشه اى شش هزار ساله دارد. منابع مکتوب زیادى از سابقه آن در دست نیست چرا که عالمان اصلى این علم که کاهنان مصرى و دانشمندان هندى و چینى بوده اند از ترس آنکه مبادا نسخه هاى جادویى این روش درمانى به دست اغیار بیفتد و حق انحصارى آنها از بین برود، منابع مکتوب را از میان برده اند و کشف رازهاى این علم را به عهده بشر امروزى نهاده اند.
اکنون به غیر از اطلاعاتى مبهم، تکه تکه و ناقص از این رشته درمانى چیز بیشترى در دست نیست اما ذهن جست وجوگر و نیاز هر دم فزاینده انسان به علوم ماوراءالطبیعه و افزایش جنبه هاى رمزآلود زندگى براى مقاومت در برابر توسعه و رواج تکنولوژى و مکانیزه شدن آن موجب شده است او با عزمى جزم دوباره به سوى کشف رازهاى ناشناخته علوم و درمان هاى قدیمى برود و بیش از هر چیز «علم گمشده» را احیا کند.
گردنبندى از یاقوت کبود

/ 0 نظر / 8 بازدید