چه سنگى انسان افسرده و خشمگین و غمگین را از نظر روحى کنترل مى کند؟
- سیترین (Citrine) از سبز متمایل به زرد تا زرد متمایل به قهوه اى دیده مى شود. این سنگ مناسب شبکه خورشیدى است و مربوط به ماه هاى خرداد، اردیبهشت، مرداد و شهریور است.
براى کسانى که غمگین و افسرده و خشمگین هستند مفید است، هوشیارى ما را در برابر کوتاهى ها نسبت به خودمان که باعث آسیب پذیرى مان شده افزایش مى دهد. با حمایت این سنگ احساس تازه اى نسبت به زندگى پیدا مى کنیم. مشکلات غده اى را تسکین مى دهد و سوخت و ساز بدن را متعادل مى کند و براى دستگاه گوارش خون و تقویت اعصاب مفید است.

/ 0 نظر / 6 بازدید